Design Cabinet CZ

23.03. 2014

Občanská profesní sdružení a nový Občanský zákoník

Právo a zákony

Zdá se, že jedna z nejzávažnějších změn životních poměrů od února 1948, respektive od roku 1964, nás od 1. ledna 2014 nemine. Zatímco dosud platný Občanský zákoník má „jen" 879 paragrafů, nový nový Občanský zákoník (ve zkratce NOZ) jich má 3081. Zahrnuje však i úpravu vztahů, které byly předmětem jiných zákonů (Obchodní zákoník atd.), z hlediska našeho zájmu také Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Co se změní, pokud jde o sdružování občanů? Ze všech občanských sdružení se od 1. ledna 2014 stanou ze zákona automaticky spolky (v § 3045 NOZ stojí: „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona."). Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se zrušuje, spolky se budou řídit §§ 214 až 302 nového Občanského zákoníku. Většina ustanovení NOZ týkajících se spolků je dispozitivní, to znamená, že jejich text končí nebo začíná formulací „neurčí-li stanovy jinak". Volnost úpravy stanov podle potřeb spolku je tedy plně zachována.


Stanovy každého existujícího spolku v současné podobě budou platit i nadále. Vzniká však povinnost přizpůsobit je nové právní úpravě do tří let od nabytí účinnosti NOZ, tedy do 31. prosince 2016. Všechny spolky registrované dosud Ministerstvem vnitra by v tomto smyslu neměly mít ve stanovách nedostatky. Nebude však na škodu stanovy znovu posoudit a přizpůsobit je potřebám členů spolku. Času na to je dost.


Znovu se vrací problém názvu spolku. V § 215 NOZ je uvedeno, že „název spolku musí obsahovat slova >>spolek<< nebo >>zapsaný spolek<<, postačí však zkratka >>z. s.<<". V § 3042 NOZ je však tato podmínka zmírněna takto: „Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat." Takže na úvahu zda název doplňovat nebo obhájit v původní nezměněné podobě je čas do 31. prosince 2015.

Co dělat? Přibližně půl prvního roku platnosti nového Občanského zákoníku nic. Jakmile bude v provozu další novinka - veřejný rejstřík (§ 226), bude nutné zkontrolovat, jaké údaje do něho byly z dosavadní registrace u Ministerstva vnitra vloženy a pak je upravit nebo doplnit podle požadavků NOZ. Lhůta do 31. prosince 2016 (u názvu do 31. 12. 2015) je dostatečná. Není co uspěchat, protože rejstřík zatím neexistuje a o jeho uvedení do provozu budeme včas informovat. V § 3048 se praví: „Až do účinnosti zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky, podléhají spolky registraci podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů."

Nový Občanský zákoník přináší řadu změn, které se nás jako občany ČR mile či nemile dotknou. Pokud jde o v ústavním pořádku zaručené právo spolčovací (čl. 20 Listiny základních práv a svobod), současný stav se prakticky nemění; zásadní změnou je zřízení veřejného rejstříku, který nahradí naprosto nevyhovující seznam, vedený dosud Ministerstvem vnitra.

Každý člověk má výslovně novým Občanským zákoníkem chráněno „přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nezpůsobí bezdůvodně újmu druhým", jak stojí v § 3. Každý člověk, tedy i právníci, kteří se - jak se po 1. lednu 2014 přesvědčíme - výborně postarali o své živobytí.

O dalších nezbytných krocích a jejich lhůtách budeme včas rámcově informovat. Tyto informace budeme postupně zveřejňovat na našem webu, konkrétně na dosavadní adrese http://www.uvucr.cz/sluzby/jak_zalozit_profesni_obcanske_sdruzeni.htm (název na „spolky" časem také upravíme).

Převzato z webových stránek Unie výtvarných umělců ČR 18.12. 2013

 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu