Design Cabinet CZ

Kořistka Martin

Martin Kořistka Patentový zástupce, řádný člen Komory pat. zástupců ČR od r. 1991, zastupuje klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR v Praze také v oblasti označování a designů. Kvalifikovaný patentový zástupce před OHIM, od r. 2004 zastupuje před úřadem EÚ, který registruje ochrany designů a ochranných známek pro všechny země ES. Je to nezávislé povolání a patentový zástupce zabezpečuje pro původce - autory jednání se státní resp. celo-evropskou institucí, ve správním řízení vedeném o udělení průmyslově právní ochrany nebo ve sporech o tato práva. Poskytuje také odborné konzultace, konkrétní pomoc a zastupování původců (autorů) nových designů jak v ČR tak v rámci EÚ, resp. i mimo ni, a to i při sporných jednáních. Každý nový design je sice zpravidla autorským dílem, ale jeho ochrana jen z tohoto titulu je obtížněji vymahatelná. Průmyslově právní ochrana, kam patří také ochrana průmyslových vzorů - tj. vnějších vzhledů - designů, je formálně registrované právo, které je schopna efektivně vynucovat např. Celní správa MF ČR. Poradenství a odbornou pomoc poskytuje patentový zástupce též v oblasti licenčních smluv, smluv o vytvoření díla a v dalších souvisejících věcech, tedy i v těch, kde se právo průmyslové setkává s právem autorským. Například tvorba logotipů, značek a jiných označení za účelem jejich registrace formou ochranné známky. Patentový zástupce může po dohodě připravit přednášku vysvětlující problematiku ochrany designu i dalších autorských děl formou průmyslově právní ochrany a její vymahatelnosti.

Kontaktní údaje

Jméno: Martin
Přijímení: Kořistka
Telefon: +420 534 009 676
Mobil: +420 602 930 366
Fax: +420 515 901 875
WWW: www.moraviapatent.com
E-mail: koristka@moraviapatent.com
Adresa: P.O.Box 20 , Brno, 621 00

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu