Design Cabinet CZ

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

Mezinárodní keramické sympozium Bechyně Je specializovanou sbírkou Alšovy jihočeské galerie, s přesně vymezenou oblastí dokumentace odborného i kulturně výchovného poslání. Myšlenka zřídit v Bechyni muzeum na mezinárodní úrovni vznikla při výměně názorů o uspořádání prvního mezinárodního pracovního setkání keramiků u nás na počátku druhé poloviny šedesátých let. Oživila přání, aby bylo rozhodnuto o budoucím využití budov části impozantního bechyňského zámeckého komplexu. Sympozium v r. 1966 poskytlo pro ten účel velkou část svých výsledků. Byl to první krok k vybudování obrysů nové sbírky, která by soustředila nejen soubor z výsledků keramických sympozií, ale postupem doby také soustavně doplňovala takto vytvořený základ naší keramikou 20. století a touto dokumentací zachytila vývoj vymezeného úseku. Náplň sbírky keramiky je značně odlišná od ostatních galerijních sbírek. Od doby svého založení prodělala velký vývoj. Podařilo se vytvořit velkou kolekci, která dokumentuje osobitou podobu poznávání a ozřejmování různých směrů i tvůrčích postupů v současné umělecké tvorbě i nejpůvodnější přínos těchto pracovních setkání, tj. vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti technologie, techniky i tvůrčích metod. K tomuto základnímu fondu později byla nákupem přiřazena i malá sbírka soudobé české keramiky. Je soustřeďována s určitým záměrem. Dává přednost nové tvorbě, zachycuje důležité vývojové etapy a profily jednotlivých představitelů. Pracovníci sbírky se zabývají nejen odborným zpracováním a uchováváním sbírkových souborů, ale současně výsledky své sbírkotvorné činnosti uplatňují různými formami odborné a kulturně výchovné práce. Mezinárodní muzeum keramiky se tak stává i centrem pravidelného kulturního života Bechyně. Snaží se, aby častou obnovou instalací a zkvalitněným výběrem exponátů upoutávalo pozornost co nejširšího okruhu zájemců. Expozice se věnuje historii a současnosti Střední průmyslové školy keramické v Bechyni, prezentuje její význačné pedagogy a žáky. Její nedílnou součástí jsou i výsledky Mezinárodních keramických sympozií.

Kontaktní údaje

Jméno: Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Přijímení: Alšova Jihočeská Galerie
Telefon: +420 381 213 092
Mobil:
WWW: www.ajg.cz/cz/page/54/mezinarodni-muzeum-keramiky-ajg-bechyne.html
Adresa: Zámek 135, Bechyně, 391 65

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu