Design Cabinet CZ

Ochranné známky

LOGO_UPV Úřad průmyslového vlastnictví Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. V Úřadu průmyslového vlastnictví funguje plně automatizovaný systém řízení o ochranných známkách a systém rešeršní podle libovolných kritérií (např. podle znění známky, podle druhu, podle obrazového třídění, podle majitele i podle tříd výrobků a služeb). V systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou i o všech mezinárodních zápisech. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let. http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html Databáze ochranných známek http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html

Kontaktní údaje

Telefon: +420 220 383 111
Fax: +420 224 324 718
WWW: www.upv.cz
E-mail: posta@upv.cz
Adresa: Antonína Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč, 160 68

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu