Design Cabinet CZ

02.06. 2010 - 30.09. 2010

JAN RAJLICH - 150 LET / YEARS

Výstavy

60. výstava cyklu Brno – hlavní město grafického designu 60th exhibition of the Brno - the capital of Graphic design cycle

K společnému jubileu „150 let Jana Rajlicha" se brněnští grafici, otec a syn, Jan Rajlich st. (90) a Jan Rajlich ml. (60) po delší době připomínají opět v Brně výběrem z celoživotní plakátové tvorby a to v roce konání 24. Mezinárodního bienále grafického designu v Brně, se kterým až do nedávna byli oba neodmyslitelně spjatí...

 
Schody s kódy

Tak předloni nazvali otec a syn jednodenní výstavu, kterou mohl zhlédnout ten, kdo s dobrými úmysly navštívil jejich dům. Po těch schodech vsak vystupoval nejen zvídavý příchozí v rámci dne otevřených dveří, ale den co den potom i oba autoři vystavených grafických děl. Aniž si to uvědomili, políčili si tak sami na sebe. Dennodenně totiž měli na očích cestu, kterou svým dílem až dosud urazili. Přivedla je až k okamžiku, jenž nyní vybízí k ohlédnutí. Tím okamžikem je dvojí životní výročí, a tomu ohlédnutí se obvykle říkává tvůrčí bilance.
Jubilanti nechávají na nás, abychom dešifrovali neuvěřitelnou jubilejní číslici 150, stejně jako poselství, s nímž se po celá desetiletí svými grafickými realizacemi obraceli na současníky. Snad nám úkol usnadní soubor plakátů na této výstavě, jenž byl zvolen tak, aby umožnil alespoň v úhrnných obrysech postihnout vývojové peripetie a charakterizovat osobité rysy výtvarného rukopisu otce a syna.
Především je namístě konstatovat, že plakát představuje pouze jednu z tvůrčích disciplin, jíž se oba zapsali do povědomí grafického designu u nás i v zahraničí. Nicméně se zdá, že zkušenosti, které nabyli jak ve volné tvorbě, tak i v ostatních žánrech užité grafiky, se v koncentrované podobě vtělily právě do jejich plakátů. Ty se jim staly svébytným vyjadřovacím prostředkem, v němž ztělesnili svůj vztah k dnešnímu světu. Tyto shodné rysy ovšem nikterak nebrání poukazu na specifika jejich grafického projevu.
Seniorova kolekce plakátů nemůže zapřít ohlas jeho imaginativně podbarvené tvorby ani lapidární výtvarné mluvy známého cyklu Ruby, nemůže též potlačit zkušenost, kterou si odnesl ze zdánlivě neosobního řádu geometricky osnovaných barevných reliéfů a na druhé straně z kompozic, v nichž uplatnil techniku koláže. Sféra volné tvorby představuje tedy jakési zázemí nebo - chcete-li - tvárnou laboratoř, bez níž by se Rajlichova plakátová díla stěží obešla. Díky tomu mohl účinnou grafickou zkratkou reagovat na objednávku - lhostejno, zda vyhověl požadavkům vycházejícím vstříc zájmům kulturním, politickým nebo v širším slova smyslu společenským. Plakát se mu ostatně i bez vnějšího popudu stával vítaným prostředkem sebevyjádření tehdy, kdykoliv se chtěl vyrovnat s naléhavou aktualitou doby. Vždy však apelativní účin díla zakládal na metaforické parafrázi tématu, což v jeho afiších na sebe brávalo podobu přehledne skladby s dominantou výrazného, dobře zapamatovatelného znaku, jímž aktivizoval naši představivost.
Mladší z obou Janů je znám kreslířskými sklony, které charakterizují jeho talent už od počátku. K nim se záhy přidala i potřeba hledat neotřelé postupy, které mu umožnil závratný rozmach polygrafické i počítačové techniky poslední doby. Nebezpečí neosobního technicismu však grafik čelí díky fantazijnímu fondu i smyslu pro nadsázku. Drží se při tom zásady upoutat a nepustit. Jeho plakátová díla totiž zpravidla ovládá ústřední motiv, jímž jsme lapeni natolik, že nám nemůže uniknout detailní pojednání druhého prostorového plánu skladby, v němž si můžeme číst: je přeplněn reáliemi i symboly a hlavně je zalidněn spoustou bytostí, z nichž každá jako by žila svůj vlastní osud. Pohltilo je neklidné hemžení davu a někdy až jakýsi kosmicky vír, jemuž podléhají jejich pohyby a gesta. Jemná, spíše psaná kresba vytváří dynamickou strukturu a tím i protiklad dominantnímu, většinou plošně pojatému motivu plakátu. Jako by se v jeho afiších střetal makro- a mikrokosmos dnešního světa.
Již jsem konstatoval, že navzdory rozdílným přístupům, daným povahovým založením i generačním odstupem nelze pominout některé společné rysy seniorova i juniorova grafického projevu. Spatřuji je ve smyslu pro čistotu výrazových prostředků, směřujících k ozřejměni významové pointy díla. Oba také ctí písmo, a to nikoliv jen jako prostředek sdělení, ale též jako fenomén výtvarný.
Grafický design se oběma Janům stal osudem. Stal se jím nejen ve sféře tvůrčí, ale upsali se mu rovněž jako mezinárodně uznávaní organizátoři a propagátoři lidského dorozumění. Bez jejich lvího podílu by nevzniklo a po léta se úspěšně nerozvíjelo brněnské Bienále užité grafiky, bez jejich osobního přičinění by Brno sotva neslo epiteton Město grafického designu. Také to připomíná jubilejní výstava plakátů, v jejímž čele čteme číslo 150.

Jiří Hlušička
Z katalogu, Brno 2010

 

Collection of posters at the joint jubilee exhibition of Jan Rajlich, Sr. (1920) and Jan Rajlich, Jr. (1950) allows to capture the developmental peripetie (??) and to characterize individual features of visual expression of father and son. Although poster art is only one of many creative disciplines that each of them have imprinted in the awareness of graphic design in the Czech Republic and abroad, they both consider it as the original mean of expression, in which they were able to embody their relationship with the world.
The experience Jan Rajlich Senior acquired in his long lasting art career has been utilized by him most instrumentally in poster creation. Whether he responded to a commission of a poster or to deal with an urgent topic of a day, poster allowed him a most appropriate artistic self-realization. He based the urgent appeal of his work on a clear composition and on a metaphorical paraphrase of a theme, what usually led to a strong, easy-to-remember symbol activating the viewer's imagination.
Jan Junior tends to gravitate in his posters to unusual methods that availed to him by the recent boom in printing and computer technology. He faces the danger of impersonal expression through the well of his fantasy and by using his talent in expressive drawing. His posters Tare usually driven by dominant themes often combined with fine drawings encompassing a composition of human crowds and symbols. The dynamic structure thus creates a tension with a dominant force of his artwork, so one tends to develop feeling of collisions of macro-and microcosms of the Universe.
Graphic design became the destiny of both, the father and the son, not only in the creative sphere, but also in their organizational roles. They have the lions' share in the emergence and development of the Brno Biennale of Graphic Design, and they have a recognition for putting on the map of Brno as the city of graphic design.

 Galerie HaDivadlo Brno, ALFA pasáž, Poštovská ul. 8d., tel: 542 216 870
 Více informací na: http://www.rajlich.cz/Vystavy-150let.html;  www.sbb-bienalebrno.cz; hadi@hadivadlo.cz, www.hadivadlo.cz
Katalog v pdf / Catalogue in pdf: http://www.sbb-bienalebrno.cz/JR150_katalog.pdf 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu