Design Cabinet CZ

17.04. 2019 - 20.06. 2019

Výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Soutěže

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení v budoucím studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl na místo akademického pracovníka:

Asistenta/asistentky

Kvalifikační předpoklady:

· VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – konzervování-restaurování uměleckých/uměleckořemeslných děl, nebo technologie konzervování-restaurování, případně příbuzné obory;

· vědecko-výzkumná a publikační činnost

· aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

· úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech

· strukturovaný životopis;

· motivační dopis;

· přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;

· doklad o odborné praxi vítán;

· kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

 

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na 0,5 úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci koordinace a zajištění výuky technologie konzervovávání-restaurování a preventivního konzervování v rámci budoucího akreditovaného programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl spadajícího do oblasti vzdělávání Umění a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl, který je součástí stávajících akreditovaných oborů v rámci programu Výtvarná umění. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 20. 6. 2019.

Více informací na: https://www.umprum.cz/web/cs/uredni-deska/vyberove-rizeni-na-pozici-asistenta-asistentky-vyukoveho-modulu-konzervovani-restaurovani-umeleckoremeslnych-del-8343 https://www.umprum.cz/web/cs/uredni-deska/vyberove-rizeni-na-pozici-odborneho-asistenta-asistentky-vyukoveho-modulu-konzervovani-restaurovani-umeleckoremeslnych-del-8344

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu