Design Cabinet CZ

04.03. 2024

Ergonomie a design: hledání rovnováhy mezi funkcí a estetikou

Ergonomie

Ergonomie je definována jako disciplína zkoumající vztahy mezi člověkem, jeho činností a ostatními prvky systému, ergonomie usiluje o dosažení optimální pohody člověka a výkonnosti systému. Využívá poznatky z psychologie práce, fyziologie, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky a technických věd. Jejím cílem je přizpůsobit pracovní podmínky možnostem a potřebám člověka.

Ergonomie a pracovní prostředí: Klíč ke zdraví a efektivitě

V posledních desetiletích se ergonomie stala neoddělitelnou součástí procesu designu. Tento trend odráží rostoucí požadavky na komfort, bezpečnost a efektivitu v produktech a prostředích, s nimiž se denně setkáváme. Ergonomie je interdisciplinární věda, která se zabývá optimalizací pracovního prostředí a návrhem pracovních nástrojů tak, aby co nejvíce vyhovovaly lidským fyzickým a psychickým potřebám. Tímto přístupem ergonomie přispívá k zajištění pohody a zvýšení výkonnosti pracovníků.

 

Důležitost ergonomie

Základním cílem ergonomie je přizpůsobení práce člověku, nikoli naopak. To znamená, že pracovní podmínky, nástroje a prostředí by měly reflektovat fyzické, psychické možnosti pracovníků, ale také jejich omezení. Tento přístup je klíčový pro prevenci muskuloskeletálních poruch (MSD), které zahrnují onemocnění nervů, svalů, šlach a podpůrných struktur těla. MSD mohou vést k dlouhodobým a vážným zdravotním problémům, což zdůrazňuje potřebu ergonomického návrhu pracovního místa.

 

Legislativní rámec

V České republice je ergonomie v práci regulována řadou zákonů a nařízení, které stanovují požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Patří mezi ně například zákon o ochraně veřejného zdraví, zákoník práce a nařízení vlády o ochraně zdraví při práci. Tyto legislativní dokumenty mimo jiné vyžadují, aby pracovní prostředí a nástroje byly navrženy v souladu s ergonomickými principy.

 

Praktické aplikace ergonomie

Ve světě designu je ergonomie klíčová při návrhu produktů a zařízení určených pro efektivní a bezpečnou interakci s uživatelem. Studenti by měli být obeznámeni s antropometrickými parametry, tedy měřeními rozměrů lidského těla, aby mohli navrhovat pracovní prostředí a produkty, které jsou přizpůsobené fyzickým možnostem lidí. Znalost antropometrie hraje klíčovou roli při určování optimálních rozměrů pracovních stanic a nástrojů. Ergonomický design pomáhá předcházet nepříznivým zdravotním dopadům spojeným s nevhodnou pracovní polohou, opakovanými pohyby nebo nadměrnou fyzickou zátěží. 

 

Prevence před korekcí

Preventivní ergonomie se zaměřuje na návrh výrobků a pracovních prostředí s ohledem na ergonomická kritéria již od počátku vývoje.

Korekční ergonomie řeší nedostatky v návrhu v pozdějších fázích, například při výrobě nebo při používání výrobků.

Participační ergonomie zahrnuje zapojení zaměstnanců do procesu návrhu a úprav pracoviště.

 

Prevence a opatření

Prevence muskuloskeletálních poruch a dalších zdravotních problémů spojených s prací je možná díky dodržování ergonomických principů. Organizace práce, správná manipulace s břemeny, relaxační cviky a správné držení těla jsou jen některé z opatření, která mohou pomoci. Důležitá je také edukace v oblasti zdraví a bezpečnosti práce, která by měla být součástí vzdělávacího procesu studentů designu.

 

Přínosy ergonomie

Aplikace ergonomických principů přináší řadu výhod, včetně snížení rizika vzniku profesionálních onemocnění, zlepšení pracovního komfortu a zvýšení produktivity. Ergonomie také přispívá k lepší spokojenosti pracovníků a může vést k snížení absencí z důvodu nemoci.

 

Závěr

Pracovní ergonomie je nezbytná pro zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí. Integrací multidisciplinárních poznatků a aplikací ergonomických principů v praxi je možné výrazně zlepšit kvalitu pracovního života, snížit riziko vzniku onemocnění a zvýšit produktivitu. Investice do ergonomie se tak dlouhodobě vyplácí jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Ergonomie je pro studenty designu nejen důležitá pro vlastní zdraví a pohodu, ale také jako základ pro návrh uživatelsky přívětivých a bezpečných produktů. Porozumění ergonomickým principům a jejich aplikace v praxi může vést k vytvoření produktů, které zlepšují kvalitu života a pracovní efektivitu. V konečném důsledku je ergonomie klíčem k harmonickému spojení člověka s pracovním a produktovým prostředím.

Michaela Bendová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu