Design Cabinet CZ

08.09. 2009

Jan Kolář je vítězem soutěže na logo pro sčítání lidu 2011

Novinky

Český statistický úřad vypsal v květnu letošního roku dvoukolovou veřejnou neanonymní soutěž na značku a jednotný vizuální styl kampaně pro sčítání lidu, domů a bytů, které se bude konat v roce 2011 letos. Soutěž byla otevřena fyzickým i právnickým osobám.

Přihlásilo se do ní 196 návrhů. Odborná porota vybrala do druhého kola hodnocení 6 návrhů autorů: Jan Kolář, Kolargrafik/Studio; TYPO + Graphic Design Studio, s.r.o., kontaktní osoba: Pavel Petr; Jan Jiskra; Josef Malý; Side2, s.r.o., autorský kolektiv - T. Machek, O. Benešová, M. Corradini, TYPO + Graphic Design Studio, s.r.o., kontaktní osoba: Pavel Petr. Na doporučení komise dopracovali tito autoři své návrhy do hodnocení druhého kola.

Z druhého kola hodnocení odbornou jury vyšel vítězně návrh Jana Koláře z Kolargrafik/Studia. „Komise ocenila značku nejvíce hlasy. Ocenila originální nápad jako výrazný, graficky účinný, vizuálně silný“, komentoval doporučení hodnotitelské komise její předseda prof. ing. arch. Zdeněk Ziegler. „Je třeba ocenit, že v nejjednodušších formách plně vyhovuje zadání, je snadno zapamatovatelná a ve svém působení optimistická.“

Porota

Porota pracovala ve složení: za vyhlašovatele soutěže – ing. Petra Kuncová – Sekce analýz a diseminace, ing. Jan Srb – Sekce demografie a sociálních statistik, Mgr. Helena Koláčková – Odbor elektronických prezentací; za odbornou část – prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler – TypoDesignClub (předseda komise), akad. mal. Pavel Hrach – TypoDesignClub, MgA. Věra Marešová, Jan Schicker – Asociace užité grafiky.

O autorovi

Jan Kolář (1975) je absolvent ateliéru grafického designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2004). V roce 2007 získal státní Národní cenu za design, v roce 2005 ceny Vynikající design a Dobrý design (státní ceny byly udělovány Design centrem ČR).
Vede studio Kolargrafik/studio, externě přednáší grafický design na soukromé střední škole Michael, je čestným členem Union of Visual Artists. Specializuje se na kompletní jednotný vizuální styl firem a organizací (Kanzelsberger, město Pardubice, Královéhradecký kraj, město Olomouc a jiné). Kontakt: kolargrafik@gmail.com

Autor o explikaci značky

Značka sčítání lidu, domů a bytů je navržena jako variabilní symbol, který je vytvořen ze základních komponentů projektu. Tedy v první řadě:

  • piktogram člověka (x s kolečkem)
  • piktogram domu nebo bytu (střecha v x)

Ve druhé řadě v sobě značka obsahuje dále tyto další komponenty:

  • zaškrtnutí v dotazníku (x)
  • matematické znaménko krát, nebo při otočení o 45 stupňů znaménko plus (x)
  • součet pod čarou (základní spodní linka)
  • římskou číslici 11 (XI)

Značka jako celek má působit podobně jako řeč čísel výrazným a jasným dojmem, zároveň však nemá postrádat aspekt lidskosti a hravosti.
Následný celý vizuální styl projektu by měl být tvořen v tomto duchu. Komunikace tedy spíše prostřednictvím výrazných grafických symbolů než prostřednictvím fotografií.

Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) je největší statistické zjišťování, které se provádí jednou za deset let. Jsou při něm k jednomu okamžiku (v roce 2011 půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března) zjištěny údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového fondu na území státu. Jedná se o vyčerpávající, tedy úplné šetření. Od roku 1869, kdy v tehdejším Rakousko-Uhersku proběhlo první moderní sčítání lidu, bude šetření v roce 2011 již čtrnáctým sčítáním lidu na území našeho státu.

V České republice je SLDB připravováno v návaznosti na dokumenty OSN a EU. Jeho uskutečnění je upraveno již schváleným zákonem, který byl podepsán prezidentem republiky 11. srpna 2009. V tomto zákoně jsou mj. přesně specifikovány požadované údaje, které budou občané uvádět ve sčítacích tiskopisech.

K zajištění informovanosti o této akci bude Český statistický úřad organizovat širokou informační a komunikační kampaň. Jedním z hlavních komunikačních prvků chystané kampaně bude právě značka a logotyp sčítání. Cílem vytvoření značky a jednotného vizuálního stylu je jednotná prezentace celého Sčítání lidu domů a bytů 2011, které by mělo být veřejností vnímáno jako významná, důležitá a potřebná akce, probíhající v pozitivní atmosféře.

Lenka Žižková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu