Design Cabinet CZ

22.04. 2014 - 25.06. 2014

LAST CALL! NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2014 – TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 30. ČERVNA!

Soutěže

Vizuální komunikace


Design Cabinet CZ společně s Moravskou galerií v Brně, Slovenským centrem dizajnu, Asociací užité grafiky a grafického designu, Syndikátem výtvarných umělců, Unií profesionálních designérů ČR, Unií grafického designu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2014.
Soutěž je určena pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti za své školy nebo za sebe.


Přihlásit mohou klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti vizuální komunikace, které vznikly po 1. 1. 2012 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.
Práce mohou být z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem vizuální komunikace -- např. grafický design (plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci aj.), užitá a reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design aj.


Poroty


Soutěž je anonymní. Vyhodnocení soutěžních prací provedou tři na sobě nezávislé odborné poroty.
Středoškolská porota bude složena ze jmenovaných středoškolských pedagogů, vysoko-školská porota ze jmenovaných vysokoškolských pedagogů, národní porota z nezávislých profesionálních designérů a tvůrců, expertů z významných studií a institucí a kurátorů muzeí (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou). Poroty mohou být mezinárodní.


Složení porot bude uveřejněno na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz do konce července 2014.
Vysokoškolská a středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominacích na Národní cenu za studentský design 2014. V závěrečném národním kole soutěže udělí nezávislá národní porota složená z profesionálních designérů a odborníků maximálně 10 ocenění ve stupni Dobrý studentský design 2014, maximálně 10 ocenění ve stupni Excelentní studentský design 2014 a jednu Národní cenu za studentský design 2014.
Všem pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny spolupracujících vyhlašovatelů a partnerských subjektů.
Ocenění studenti získají finanční odměny, týdenní pobyt v Českém centru v některé ze světových metropolí, pobyt na Design Weeku v Miláně, luxusní hodinky Prim, stáž ve významných designérských studiích, zápůjčku automobilu, produkty firem Tescoma a IKEA a další. Další ceny, finanční odměny a hmotné dary budou zveřejňovány postupně.


Registrační poplatek


Pro zajištění soutěže je veden u ČS, a.s. účet Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství číslo 145 503 389/0800 nadačního programu Design Cabinet CZ (daný specifickým symbolem soutěže 14 704). Registrační poplatek činí 1000 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku. Registrační poplatek slouží k administrativnímu a organizačnímu zajištění průběhu soutěže.


Přihlášky


Podání přihlášky (registrace) probíhá do 25. června 2014 kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz. Po registraci přidělí Design Cabinet CZ každé práci samostatné registrační číslo. Studentské práce poté soutěží a jsou hodnoceny anonymně pod tímto registračním číslem.


Vyhlášení výsledků a formy prezentace


Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v předpokládaném termínu 11. 11. 2014.
Vyhlašovatel připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci
tj. 11. 11. 2014 v 11 hodin 11 minut, na níž předá novinářům a představitelům médií tiskové
podklady, CD/DVD s obrazovými podklady aj.


Výstava prací nominovaných na Národní cenu za studentský design 2014 Nominace!
proběhne v Moravské galerii v Brně 19. 9. 2014 - 26. 10. 2014, výstava oceněných prací
Nový (z)boží! v galerii Era svět v Praze od 6. 10. 2014. Předpokládá se, že i v roce 2014 a
2015 budou práce prezentovány v zahraničí.


Kontakt:


Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 225 001
+420 222 245 647
+420 602 350 805 (PhDr. Lenka Žižková)
+420 732 560 799 (BcA. Pavel Coufalík)
+420 605 230 731 (MgA. Petra Miškejová)
+420 734 587 770 (Viera Postníková)
E-mail:
info@designcabinet.cz
zizkova@designcabinet.cz
Web:
www.designcabinet.cz
www.studentskydesign.cz


VŠECHNY INFORMACE K SOUTĚŽI JSOU V PŘÍLOHÁCH!


Příloha 1:

Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

1 Přihlášky do soutěže
Podání přihlášky probíhá kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz.

2 Soutěžní práce
Soutěžní práce jsou přijímány ve formě adekvátní fotodokumentace či jiného obrazového vyjádření nahráním během vyplňování registračního formuláře na webové stránce www.studentskydesign.cz , a to ve formátu odpovídajícím technickým požadavkům uvedených ve webovém registračním formuláři.
Maximální počet souborů obrazových příloh (bez plakátu) je 8. Pro publikační účely je nutné, aby každý jednotlivý obrazový soubor obsahoval v názvu jednoznačný identifikační údaj (jméno autora, název práce, popřípadě autora fotografie) -- nebo popisek k fotografiím.

V názvu souboru nesmí být použita diakritika (povoleny jsou pouze znaky A - Z, a - z, 0 - 9, a znak „podtržítko" _). Pokud nebudou požadavky na formáty splněny, nebude práce do soutěže přijata. V případě jiné (méně obvyklé) formy prezentace (video či animace apod.) nás prosím kontaktujte e-mailem info@designcabinet.cz.
V případě nominace a postupu do národního kola budou soutěžící nebo školy na konci srpna a začátku září 2014 vyzváni k dodání návrhu:

a) ve formě modelu, jako prototyp nebo hotový výrobek pro posuzování národní porotou (viz propozice pro národní kolo), pokud to povaha soutěžního díla vyžaduje;
b) na prezentačním panelu (poster) o rozměrech 70 × 100 cm na výšku na tuhé kappa podložce (max. tloušťka 0,5 cm); práce adjustované v rámech či zasklené nebudou přijaty. Na zadní stranu je nutné uvést registrační číslo práce;
Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným registračním číslem, avšak nesmí na nich být uvedeny jakékoliv jiné identifikační údaje, které by mohly narušit anonymní povahu soutěže (zejm. jméno autora či název školy).
Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení národní porotou i k navazujícím výstavním účelům.

3 Přílohy k soutěžním pracím
a) Povinné přílohy
Viz příloha č. 1, bod 2.

4 Souhlas s podmínkami soutěže
Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.studentskydesign.cz autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami soutěže, s dalším bezplatným využitím prací k výstavním, zpravodajským a propagačním, prezentačním a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby Design Cabinet CZ pořizoval k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.
Soutěžící (škola) je výslovně srozuměn (srozuměna) rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k výše uvedeným účelům, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou, a to i po skončení soutěže.

Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uz

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu