Design Cabinet CZ

19.03. 2017

Máte na svých stránkách referenční fotografie? Pozor na zákony!

Novinky

Referenční zakázky jsou pro rozvoj podnikání velmi důležité.

Je to jeden z rozhodujících faktorů, na základě kterých si dnes zákazník vybírá dodavatele. Ukázky realizací v podobě fotografií zveřejněných na webových stránkách firmy jsou proto považovány za samozřejmost. Zveřejněním takových fotografií se ale můžeme snadno dostat do rozporu s platnou legislativou.

 

Ochrana soukromí

 

Pro pořizování a zveřejňování fotografií soukromých interiérů bychom měli mít vždy písemný souhlas klienta. V opačném případě totiž můžeme porušit § 86 občanského zákoníku, který říká: „Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit.“

Výjimky pro pořizování a zveřejňování takových fotografií, při kterých není vyžadován souhlas majitele, uvádí § 89 občanského zákoníku. Ten říká, že obrazový záznam lze bez svolení pořídit nebo použít přiměřeným způsobem k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. To však většinou neplatí pro referenční fotografie na firemním webu, a proto je nutné dodržovat obecné pravidlo, že od majitele musíme získat souhlas s pořizováním a případným uveřejněním (šířením – čili i uveřejněním na webových stránkách) obrazového záznamu soukromí člověka, do čehož spadají i soukromé prostory.

Poznámka: Využíváme-li k pořizování referenčních fotografií služeb třetí osoby (např. profesionálního fotografa), musíme kromě ustanovení občanského zákoníku vzít v úvahu také autorský zákon.

Určitou výhodu z tohoto hlediska mají výrobci dřevostaveb, oken, vchodových dveří a jiných exteriérových prvků. Fotografování budov a jejich součástí, stojících na veřejném prostranství nebo viditelných z veřejného prostranství, žádný zákon výslovně nezakazuje (výjimkou v tomto ohledu mohou být např. vojenské objekty apod.). I v těchto případech ale musíme dbát na dodržování určitých pravidel. Například při fotografování nesmíme zaznamenat podobiznu žádného člověka, od něhož nemáme svolení, fotografie musíme pořídit pouze z veřejného prostranství.

 

Ochrana osobních údajů

 

Písemný souhlas klienta s pořízením a zveřejněním fotografií je tedy nutností. Můžeme za tímto účelem použít samostatný formulář anebo tento souhlas zakomponovat do smlouvy např. formulací: Objednatel povoluje zhotoviteli pořizování průběžné fotodokumentace z realizace díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že na vyžádání poskytne objednateli v elektronické formě jednu kopii této dokumentace na CD. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel použil tuto dokumentaci pro referenční a marketingové účely.

Tímto souhlasem si sice zajistíme možnost legálního zveřejnění fotografií na našem webu, nikoli však právo s uveřejněním identifikačních údajů, jako je např. jméno nebo adresa objednatele. Pro uveřejnění těchto osobních údajů ve spojení s fotografiemi je zapotřebí i písemného souhlasu objednatele (subjektu údajů) se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. To se týká i exteriérových fotografií soukromých budov a jejich součástí.

O osobní údaj se podle § 4 zákona o ochraně osobních údajů jedná v případě, že je možné na jeho základě subjekt údajů (fyzickou osobu) přímo či nepřímo identifikovat. Neúplná adresa (např. jen název obce, městské části nebo ulice bez konkrétnějšího označení) by tak nemusela být považována za osobní údaj, pokud z ní nelze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Neúplná adresa by tedy mohla být bez souhlasu subjektu uvedena i ve spojení s fotografií hotové zakázky. Je ovšem třeba dát pozor na to, aby fotografovaný objekt nebylo možné identifikovat na základě jiných indicií, například určitých detailů na fotografii (výhled z okna apod.). V takovém případě už by se ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů o osobní údaj pravděpodobně jednalo.

Máme-li pochybnosti a nechceme-li zbytečně riskovat porušení zákona, můžeme to velmi elegantně vyřešit například tím, že si na webových stránkách vytvoříme dvě samostatné sekce: „reference“ s textovým výčtem realizovaných zakázek (včetně adres) a „fotogalerie“ s jejich fotografiemi. Fotografie tak nejsou přímo spojeny s identifikačními údaji.

 

Uvedená právní ochrana se v obou případech, tedy jak ve smyslu § 86 občanského zákoníku, tak zákona o ochraně osobních údajů, týká pouze fyzických osob. Prezentace fotografií realizací u smluvních partnerů z oblasti právnických osob nebo fyzických osob podnikajících včetně jejich identifikačních údajů (například kavárny, restaurace, banky, nemocnice, prodejny atd.) by neměla být problém. Přesto i v těchto případech lze obstarání písemného souhlasu doporučit.

 

Radomír Čapka

Převzato z časopisu Dřevařský magazín 7-8/2016

 

www.drevmag.com

 

 

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Slovenské centrum dizajnu