Design Cabinet CZ

11.12. 2008 - 24.03. 2009

Mladý obal 2009

Soutěže

Za podpory Mezinárodní rady organizací grafického designu ICOGRADA a ve spolupráci se Slovenským centrem dizajnu Bratislava a Design Cabinetem CZ, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze, odbornými garanty soutěže, vyhlašuje společnost Model Obaly XIV. ročník mezinárodní soutěže mladých designérů prezentovaný pod názvem Mladý obal 2009.

Preambule

Mladý obal se v průběhu uplynulých třinácti ročníků stal uznávanou mezinárodní soutěží. Jejím cílem bylo a je setkávání mladých tvůrců z různých částí světa na soutěžním poli. Toto pole je vymezeno materiálem, s nímž soutěžící pracují - kartonem a lepenkou. O tom, že se s ním dají dělat kouzla, dokázaly stovky autorů doposud přihlášených prací. Vyhlašovatelé nového ročníku Mladého obalu však nevylučují kombinaci základních soutěžních materiálů s materiály jinými, zajímavými a nevšedními. V každé přihlášené práci musí ale kartón a lepenka převažovat. Stejně tak vymezení soutěže pojmem „obal" není třeba chápat jako dogma. Obal je slovo, s nímž se dá v tvůrčí fantazii téměř neomezeně pracovat. Obal může být v konstrukci, tvaru, povrchové a grafické úpravě a v poskytované informaci funkční ochranou produktu, může ale být i uzpůsobeným nositelem společensky a filozoficky nosné myšlenky. Ten, kdo rád tvoří a experimentuje, kdo nesnáší kazajku formulářů, vyhlášek a nařízení má možnost představit soutěžní porotě a následně široké odborné i laické veřejnosti v mnoha zemích světa své dílo na téma hra s materiálem. Tím se rozumí tvorba výtvarných a užitných předmětů, kolik jich na Zemi může najít své zdobné nebo užitné uplatnění. Tato svoboda však není absolutní, protože je nutné ctít výchozí suroviny soutěže, tedy kartón a lepenku v případné kombinaci s jinými materiály. Výše uvedeným je vyznačeno soutěžní pole čtrnáctého ročníku Mladého obalu. Slovo „mladý" v názvu soutěže by pak mělo vést každého z účastníků k tomu, aby jeho práce byla neotřelá, nápaditá, ambiciózní, seriózní, humorná či satirická.

Spolupracující subjekty

Instytut Wzornictwa Przemyslowego Warszawa
Veletrhy Brno, a.s. - veletrh EmbaxPrint
redakce časopisů In - Store Marketing (mediální partner pro Českou republiku), Packaging, Opakowanie (mediální partner pro Polskou republiku), Designum (mediální partner pro Slovenskou republiku).

Předmět XIV. ročníku soutěže

Návrh obalu (zabalit se dá cokoliv) nebo jakéhokoliv užitného nebo zdobného předmětu z papíru (kartónu a lepenky v případné kombinaci s jakýmkoliv doplňkovým materiálem).

Doplňkové téma XIV. ročníku soutěže

Návrh obalu nebo jakéhokoliv užitného předmětu z papíru (kartónu a lepenky v případné kombinaci s jinými materiály) pro seniory – důchodce; zcela vážně, případně s citlivým humorem a nadsázkou. Nejlepší návrhy doplňkového tématu budou zařazeny do projektu Design pro zlatý věk (design pro seniory).

Účastníci XIV. ročníku soutěže

 • mladí designéři do 30 let
 • studenti vysokých škol
 • studenti středních škol

Podmínky účasti v soutěži

 • zaslání soutěžní práce prezentované a dokumentované modelem, výkresy a texty, případně doplněné prezentací na CD ROM nebo DVD
 • zaslání vyplněné písemné přihlášky (u studentů potvrzené razítkem školy); přihláška je na internetových stránkách Slovenského centra dizajnu Bratislava (www.scd.sk) a na internetových stránkách Design Cabinetu CZ (www.designcabinet.cz)
 • zaslání všeho výše uvedeného do data uzávěrky soutěže na adresu agentury ANTIPOL
 • zasláním a podpisem přihlášky vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s bezúplatným následným vystavením soutěžních prací i jejich publikováním. Zachování autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno.
 • materiál na výrobu soutěžních prací je k dispozici bezplatně ve společnosti Model Obaly a.s.

Upozornění pro zahraniční účastníky: Prohlášení pro celní úřady musí obsahovat informaci o tom, že se jedná o předmět zaslaný do mezinárodní soutěže Mladý obal a jeho hodnota pro celní účely je maximálně 10 EUR.


Propozice soutěže

Termín uzávěrky XIV. ročníku soutěže

 • práce, splňující podmínky pro přihlášení do soutěže, musí být doručeny do 24. března 2009 do 16 hodin na adresu agentury Antipol Brno nebo musí být do téhož data a hodiny podány doručovací poště
 • práce, které nebudou oceněny, je možné vyzvednout do jednoho měsíce po oficiálním vyhlášení výsledků, to je do 30. června 2009, a po předchozí domluvě v agentuře Antipol Brno

Kritéria hodnocení

Koncepčnost, kreativita, tvarová a myšlenková originalita a původnost, konstrukční nápaditost, funkčnost, dopady na životní prostředí, sociální rozměr, dobrá úroveň prezentace – výtvarná i verbální.

Členové jury

Budou jmenovaní do 31. 1. 2009. Složení poroty bude uveřejněno na internetových stránkách Slovenského centra dizajnu a Design Cabinetu CZ.

Ocenění vítězných prací

Podle rozčlenění do kategorií obdrží první tři soutěžící v každé kategorii diplom; vítěz kategorie „mladý designér do 30 let" obdrží 25 000 Kč, vítěz kategorie „vysoké školy" obdrží 20 000 Kč, škola obdrží 5 000 Kč, vítěz kategorie „střední školy" obdrží 15 000 Kč, škola obdrží 5 000 Kč.

 1. Dle výběru společnosti Model Obaly a.s. bude jednomu z oceněných soutěžících umožněna stáž v konstrukčním oddělení v průběhu července nebo srpna roku 2009 včetně ubytování a stravy.
 2. Zástupce časopisu In - Store Marketing může na základě doporučení jury udělit zvláštní cenu v hodnotě 5 000 Kč.
 3. Zvláštní cenu udělí jednomu ze soutěžících Slovenské centrum dizajnu.

Vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků XIV. ročníku mezinárodní soutěže mladých designerů, spojené s výstavou nejlepších prací, se uskuteční ve dnech 19. – 22. 5. na veletrhu EmbaxPrint v Brně (termín bude upřesněn).

Prezentace výsledků

Informace o výsledcích soutěže zveřejní partnerská česká i zahraniční média, dále budou od července 2009 na internetové adrese Slovenského centra dizajnu; uskuteční se výstavy oceněných a vybraných soutěžních prací a bude vydán informační katalog a CD ROM, který obdrží všechny soutěžící školy a autoři prací přihlášených do kategorie „mladý designér do 30 let".

Důležité kontakty

Antipol Brno, spol. s r.o.
Maříkova 1, 621 00  Brno, Česká republika, (Ing. Miriam Šebková), tel.: +420 603 162 854, fax: +420 541 229 076, e-mail: miriam.sebkova@antipol.cz nebo antipol@antipol.cz

Slovenské centrum dizajnu,
Jakubovo nám. 12, 814 99  Bratislava, Slovenská republika, (RNDr. Margita Michlíková), tel.: +421 2 529 31 523, fax: +421 252 931 838, e-mail: scd@scd.sk

Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00  Praha 1, Česká republika (PhDr. Lenka Žižková), tel.: +420 222 246 587, +420 222 225 001, e-mail: info@designcabinet.cz

Model Obaly a.s.
Těšínská 2675/102, 746 01  Opava, Česká republika, (Ing. Vanda Myšáková), tel.: +420 553 686 412, fax: +420 553 686 640, e-mail: vanda.mysakova@model.cz

Instytut Wzornictwa Przemyslowego
(Izabella Borowicz) ul. Swietojerska 5/7, 00 - 236 Warszawa, Polska, tel.: +48 22 8312221, fax: +48 22 8316478, e-mail: iwp@iwp.com.pl

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu