Design Cabinet CZ

08.04. 2018

Návrat Ladislava Sutnara do rodné Plzně

Historie a osobnosti

Mé jméno je Josef Mištera a jsem děkanem umělecké fakulty, kterou jsem založil a vybudoval na Západočeské univerzitě v Plzni. Od počátku svého snažení jsem si snil o tom, že by bylo krásné, kdyby fakulta mohla být pojmenovaná po našem slavném rodáku Ladislavu Sutnarovi. Požádal jsem kdysi i své P. R. oddělení, aby v tom směru podniklo patřičné kroky, ale protože jsem v nitru nevěřil, že bychom mohli souhlas skutečně získat, nikoho jsme nakonec tehdy neoslovili. Nevěřil jsem, že bychom mohli získat právo užívat jméno Ladislava Sutnara - osobnosti, která významně formovala celé široké pole užitého umění, jméno designéra, který na vrcholu své kariéry odešel do Spojených států a uspěl i tam, jméno osobnosti světového významu.

Ovšem Sutnar byl zde ve své vlasti bývalým režimem prakticky vymazán z kulturních dějin. Teprve státním vyznamenáním za zásluhy v oblasti kultury uděleným in memoriam prezidentem Václavem Havlem, pražskými retrospektivními výstavami a vydáním monografie začala po sametové revoluci jeho umělecká rehabilitace. I tak Ladislav Sutnar zůstal širší veřejnosti neznámý. K jeho jménu se nehlásily umělecké školy, neexistovala zde galerie, nebo muzeum nesoucí jeho jméno. Ani občané Plzně, kteří jsou hrdí na slavná jména významných osobností, jejichž osud byl nějakým způsobem spojený s tímto městem, po sametové revoluci Ladislava Sutnara neznali. To byl smutný výsledek působení totalitní propagandy.

Když uplynulo dvacet let od pádu železné opony a situace se neměnila, uvědomil jsem si, že možná moje přání získat jeho jméno pro fakultu a galerii není tak nereálné. Přivedlo mne to k myšlence vrátit Ladislavu Sutnarovi jeho rodiště a vrátit Plzeňanům jejich slavného a významného rodáka, který měl být zapomenut. Později jsem projekt nazval „Návrat Ladislava Sutnara“.
Na přelomu let 2010/11 jsme začali komunikovat s panem Radoslavem L. Sutnarem, jeho synem. To nebylo zpočátku jednoduché. Důvěru Sutnarova syna nebylo snadné získat tím spíše, že se v Čechách našli lidé, kteří se naši školu snažili v jeho očích pošpinit a zpochybnit. On se ale nenechal manipulovat. Naše škola, její zaměření i úroveň se mu líbila, a on neměl sebemenší obavu, že poškodí kredit slavného jména Sutnar. Současně pan Radoslav L. Sutnar přijal naše pozvání k návštěvě naší univerzity.
Jakmile jsme obdrželi svolení k použití jména Ladislava Sutnara, nechal jsem zrekonstruovat Univerzitní galerii, kterou jsme spravovali, a přejmenoval ji na Galerii Ladislava Sutnara. Výlohy galerie jsme označili logem Ladislava Sutnara, které nám jeho syn nabídl též k dispozici. Galerie Ladislava Sutnara byla otevřena 6. května 2011 vernisáží výstavy 21 litografií Roberta Rauschenberga „Tribute.“ Na mapě plzeňských galerií se tak ocitla vedle Galerie Jiřího Trnky, galerie dalšího světoznámého Plzeňana - Galerie Ladislava Sutnara, prestižní galerie orientovaná především na užité umění a design s mezinárodním programem. To byla první etapa projektu, první krok jeho symbolického návratu.

Radoslav L. Sutnar, který nás se svojí ženou Eleine v létě téhož roku navštívil, samozřejmě zavítal i do galerie věnované jeho otci. Byl jsem napjatý v očekávání, jak budou on a jeho paní s prostorem spokojeni a velmi se mi ulevilo, když jsem slyšel slova uznání a chvály.
Chválou Sutnarovi nešetřili, ani když hovořili o úrovni naší školy. V průběhu tohoto historicky prvního setkání jsme jednali o další spolupráci. Radoslav L. Sutnar měl několik podmínek,
které musíme splnit, než nazveme naši budoucí fakultu jménem jeho otce.
Chtěl, abychom definovali vnitřní vazbu programu školy s odkazem Ladislava Sutnara – jakýsi manifest. Další podmínkou byla přítomnost předmětu deskriptivní geometrie ve výuce. Tato druhá podmínka byla předem splněna, protože se u nás deskriptivní geometrie vyučuje. Manifest jsem později ve spolupráci s Radoslavem Sutnarem zkoncipoval.

V průběhu jednání jsme se dohodli, že fakulta bude každoročně udělovat Cenu Ladislava Sutnara. Později jsme nadefinovali její statut. Cena je určena umělcům, designérům a pedagogům za jejich přínos na poli užitého umění a designu. Výjimečně mohou obdržet tuto cenu i instituce. Cenu reprezentuje plaketa navržená doc. Petrem Vogelem. Je složena z několika vrstev černého a bílého kovu prořezaných laserem a jedná se o transponované logo L. Sutnara „Ležící S“. Cenu každoročně vyhlašuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a z návrhů, které obdrží, vybírá maximálně pět kandidátů Umělecká rada fakulty. Cenu pak předává děkan fakulty nebo Radoslav L. Sutnar na podzim přibližně v době, kdy si připomínáme výročí jak narození, tak i úmrtí L. Sutnara. Vzhledem k tomu, že fakulta vždy jmenuje do Umělecké rady ty nejvýznamnější ze svých pedagogů a nejvýznamnější ze svých externích pracovníků, je zde záruka, že komise, rozhodující o ocenění, bude vždy odborně na výši a nezávislá na vnějším prostředí, politické situaci apod. Statut Ceny L. Sutnara se stal součástí Statutu Fakulty designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, k jehož eventuální změně je potřeba rozhodnutí Akademického senátu naší fakulty i Akademického senátu Západočeské univerzity. Domnívám se tedy, že tento statut poskytuje maximální záruky, že Cena L. Sutnara si v budoucnu udrží vysoký kredit.
Cena Ladislava Sutnara zásluhou jeho syna Radoslava získala prakticky okamžitě mezinárodní renomé. V průběhu tří let byli oceněni jednotlivci i instituce z řady zemí Evropy
i z USA. Založení Ceny L. Sutnara bylo další etapou projektu „Návrat Ladislava Sutnara“.            

Ceny byly poprvé předány při slavnostním zahájení provozu nové budovy naší fakulty dne 18. října 2012, která byla též nazvána po L. Sutnarovi - L. S. 28. Na slavnostní otevření se dostavil také Radoslav L. Sutnar se svojí ženou a osobně předával některé ceny. Byl to „Sutnarovský den“ plný významných událostí. Pan primátor Mgr. Baxa udělil Ladislavu Sutnarovi in memoriam čestné občanství města Plzně. Ladislava Sutnara zde zastoupil jeho syn Radoslav. Pak pan primátor v Dominikánské ulici odhalil bronzovou plaketu na rodném domě L. Sutnara. Autorem plakety je student Ateliéru socha profesora Jiřího Beránka. Téhož dne odpoledne proběhla v Galerii L. Sutnara vernisáž plakátů Ladislava Sutnara. To byly další etapy „Návratu…“.          

Několik dnů, které u nás strávil Radoslav L. Sutnar, nám pomohlo blíže se poznat a stali jsme se přáteli. Po jeho návratu do USA jsme si mailovali téměř každý den, a tak jsme dokázali pružně projednávat další projekty. Radoslav L. Sutnar přijal opravdu naši fakultu a město Plzeň za své a rozhodl se podpořit stěžení kulturní projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 darem studie L. Sutnara k obrazu „Venuše­ - Plzeň je žena“. Radoslav takto upravil název kompozice podle jednoho z hesel kandidatury města Plzně na změněný titul. Později v listopadu 2014 Radoslav L. Sutnar daroval městu Plzeň již rozměrný obraz na totéž téma.
Poté, co zemřel Radoslavův bratr, objevily se v naší korespondenci úvahy, jak do budoucna naložit s ostatky Radových rodičů. Nabídl jsem mu, že naše fakulta nesoucí Sutnarovo jméno se bude starat o hrob, který bychom mohli pro jeho rodiče zřídit v Plzni. Projednal jsem tuto záležitost s panem primátorem. Pan primátor, Mgr. Martin Baxa okamžitě jednal a nabídl možnost, uložit pana Sutnara s chotí v čestném hrobě města Plzně. S Radoslavem jsme se dohodli, že v rámci zimního semestru v roce 2013 proběhne v akademické obci naší fakulty soutěž na návrh řešení náhrobku L. Sutnara na Ústředním hřbitově v Plzni. Vítězný návrh doc. Petra Vogela vycházel při řešení pomníku z jeho dřívějšího designu Ceny L. Sutnara. I zde vertikální těleso pomníku je tvořeno několika vrstvami silných nerezových desek, ve kterých průřezy vytváří známé Sutnarovo logo „Ležící S“. Tato stéla stojí na vodorovné desce z černého kamene, na které je vyrytý text. Ve spolupráci s vedením hřbitova jsme s doc. Vogelem nalezli pro hrob překrásné místo nedaleko od kaple sv. Václava. V této části Ústředního hřbitova jsou situované hroby dalších významných osobností, jejichž život byl nějakým způsobem propojený s městem Plzní. Je to jako malý plzeňský Slavín.

Odstěhovat občana USA po smrti mimo jejich hranice není jednoduchá záležitost. Rozhoduje o tom soud a v tomto případě celý proces od našeho rozhodnutí až do chvíle, kdy se na stole v mé pracovně objevila zásilka s urnami, uplynul téměř rok. Byl to zvláštní pocit. Sedmdesát pět let od chvíle, kdy opustil svoji vlast, vrátil se Ladislav Sutnar nazpět. Nazpět do své země, do svého rodného města, které se hlásí k jeho odkazu. Vrátil se tam, kde se narodil, kde strávil své dětství, navštěvoval základní školu a vynikající gymnázium. Do města, kde začal kreslit a malovat, kde se zamiloval do své Františky, která se později stala jeho manželkou, partnerkou na celý život. Ladislava a Františku jsme uložili do hrobu dne 5. 11. 2014 po malém obřadu v kapli sv. Václava na Ústředním hřbitově v Plzni. Byl to krátký, ale krásný, milý obřad. 

A to byl další velký krok „Návratu Ladislava Sutnara“. Nikoliv ovšem poslední. Plzeň a její návštěvníci by měli poznat také duchovní – umělecký odkaz Ladislava Sutnara. Proto jeho dílo v roce 2015 postupně zaplní výstavní prostory Evropského hlavního města kultury. V prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se objeví prezentace plakátů z mezinárodní studentské soutěže „Hommage á Ladislav Sutnar – Evropa, kultura“.

V naší Galerii Ladislava Sutnara bude otevřena výstava „Ladislav Sutnar a kniha“. V Galerii města Plzně naleznete Sutnarovy Venuše a v Západočeském muzeu bude otevřena velká expozice Sutnarovy designérské tvorby. V Plzni bude odhalen pomník Ladislava Sutnara – kompozice zvětšených dílů stavebnice Build the Town. V Západočeském muzeu bude také otevřena stálá expozice Ladislava Sutnara a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara bude do budoucna usilovat, aby v Plzni vzniklo Muzeum designu Ladislava Sutnara, jehož součástí se stane tato stálá expozice.

Vše, o čem zde bylo psáno, včetně velké prezentace světového designéra v roce 2015, je samozřejmě možné realizovat pouze za výrazné pomoci statutárního města Plzeň, společnosti Plzeň 2015, o. p. s., a Plzeňského kraje. S jejich podporou také bude vydáno v průběhu roku celkem pět knih zabývajících se Ladislavem Sutnarem a jeho dílem.

    

Díky statutárnímu městu Plzeň vznikla i tato publikace pro veřejnost, další krok „Návratu L. Sutnara“…

Převzato z publikace Návrat …Ladislava Sutnara, kterou vydalo v roce 2017 statutární město Plzeň ke 120. výročí narození Ladislava Sutnara

Poznámka Design Cabnet CZ: V jubilejním roce 120. výročí od narození Ladislava Sutnara byla v Plzni založena nadace Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových, viz http://www.designcabinet.cz/nadace-sutnar

 

 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu
  • Česká Stavební Akademie
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství