Design Cabinet CZ

08.05. 2019

Výběrové řízení na metodika/metodičku Katedry volného umění VŠUP

Bazar

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka: metodik/metodička na Katedře volného umění

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění, případně uměleckého oboru z oblasti výtvarného umění;
  • pedagogická nebo odborná praxe,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
  • strukturovaný životopis,
  • přehled publikační nebo tvůrčí činnosti,
  •  motivační dopis,
  • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,
  •  kontaktní údaje.

zašlete / odevzdejte nejpozději do 10. 6.  2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Průběh výběrového řízení:

 Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci práce metodika katedry. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.  

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 
15. 7. 2019.

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu