Design Cabinet CZ

17.03. 2021

Zemřel Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.

Historie a osobnosti

15. března 2021 zemřel Ing. Vladimír Feix (18. 6. 1932 – 15. 3. 2021)

Poznal jsem ho jako přísného a vynikajícího odborníka již jako student v letech 1969 -1970, při realizaci své diplomové práce. Pro své odborné znalosti, manažerské schopnosti a lidské vlastnosti si získal respekt mezi zaměstnanci továrny i mezi odbornou veřejností. Patří mezi významné podporovatele vzdělanosti v ČR a sportu na teplicku.

Narodil se 18. června 1932 v Chrudimi. V roce 1946 se s rodiči přestěhoval do Teplic v Čechách, kde ukončil měšťanskou školu a přihlásil se ke studiu na Státní odborné škole keramické v Teplicích. Studium vyžadovalo roční praxi v oboru. Tak v roce 1947 nastoupil do učebního poměru v porcelánce v Dubí. Zde získal první odborné znalosti od německého modeláře pana Alfreda Stellmachera, vnuka zakladatele výroby porcelánu na teplicku. Po ukončení studia  na keramické škole (1948-1950) nastoupil v továrně na výrobu porcelánu v Dubí, kde pod vedením vedoucího výroby pana Josefa Šimka prošel všemi mistrovskými posty.

V roce 1953 nastoupil k výkonu vojenské prezenční služby na letiště v Líních u Plzně. Na vojně si prohloubil svůj smysl pro řád, pořádek a pevný systém. Toto pak uplatňoval ve všech hospodářských i společenských funkcích, které vykonával.

 V roce 1956, již ve funkci dílovedoucího, se zasloužil o obnovení výroby tzv. cibuláku, když před tím, přes rozhodnutí Výtvarné rady Ministerstva průmyslu, zabránil likvidaci modelů tvaru Rococo, originálního nositele cibulového dekoru.

 V letech 1958 – 1963 zastával funkci výrobního náměstka závodu Dubí, Duchcovského porcelánu, n. p. V letech 1963 - 1970 závodu 13 Dubí, Karlovarského porcelánu, n. p.. V té době se zasadil o zrušení pecí na uhlí a  postavení moderních plynových tunelových pecí, zavedení mechanizace točírenské výroby a modernizace dekoračních technik. Byly postaveny nové haly, sklady, budovy pro dekoraci a expedici a výrobna a sklad kartonových obalů. Produkci porcelánky ovlivnila výstava Expo 1958 realizovanými návrhy výtvarníků. Významnou spolupráci navázal Vladimír Feix s  výtvarníkem Jaroslavem Pýchou. Mimo jiné spolu vyrobili kávovou soupravu pro československý pavilon Expo 58 v Bruselu.  

 V roce 1970 se stal ředitelem tehdejšího závodu 13 koncernu Karlovarský porcelán, n. p. v Dubí u Teplic. Ve funkci ředitele dubské porcelánky je v letošním roce již 50 let. Ve funkci ředitele dokončil rekonstrukci budov do dnešní podoby a zavedl učební obor malířů porcelánu, modelářů a keramiků.

 V roce 1982 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě ekonomiky a řízení průmyslu. Později na této fakultě přednášel.  

V letech 1983-88 vykonával funkci výrobně-obchodního ředitele na generálním ředitelství oborového podniku Karlovarský porcelán.  Pod tento útvar spadaly všechny porcelánky a závody na výrobu užitkové a zdravotní keramiky. Po dobu 5 let se tak stal Vladimír Feix nejen řídícím pracovníkem těchto výrobních odvětví, ale také předsedou Výtvarné rady. Zajišťoval styk výroby s Ústavem bytové a oděvní kultury při Ministerstvu průmyslu v Praze, který soustřeďoval tehdejší přední výtvarníky pro oblast skla, textilu a keramiky. Prostřednictvím Výtvarné rady rovněž zajišťoval inovaci tvarů a dekorace a jejich realizaci ve všech závodech v České republice.  Po zrušení generálních ředitelství v roce 1988 se Vladimír Feix vrátil do závodu Dubí a stal se opět jeho ředitelem.

 V roce 1989 zorganizoval 1. ročník Mezinárodního hrnkového sympozia a od roku 1992 organizuje i mezinárodní sympozia malby kobaltem pod glazuru ,,Tradice a možnosti”. Sympozia se konají jako bienále. Spoluorganizátory těchto sympozií se stala Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Regionální muzeum v Teplicích.

 1. dubna 1991 vznikla z jeho popudu akciová společnost Český porcelán. Mezi její první úkoly patřila modernizace techniky a technologie výroby, a také kontinuální rozšiřování škály výrobků. Byly postaveny pece od firmy GRÜN.

 Od roku 1996 je akciová společnost Český porcelán koncernem, sdružujícím porcelánky v Dubí a v Duchcově a výrobu obtisků na dekoraci porcelánu Dupor, s.r.o. Fúzí provedenou v roce 2009 se pak s duchcovskou manufakturou spojila a rozšířila tak sortiment o tradiční, ručně vyráběný, figurální a ozdobný porcelán.
 V roce 1993 byl Ing. Vladimír Feix oceněn v 1. ročníku soutěže za dosažené výsledky v ekonomice, organizaci a řízení průmyslového podniku titulem „Manažer roku“. Současně se stal mluvčím Klubu oceněných manažerů a v  této pozici působil až do roku 2007. V roce 2012 byl uveden do Síně slávy českého managementu.

 V roce 1993 se stal členem Výtvarné rady tehdejšího Institutu výtvarné kultury (dnes Fakulta umění a designu) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále UJEP) a členem Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Po dvě volební období vykonával funkci předsedy Správní rady UJEP a aktivně spolupracoval nejen na propagaci a rozšíření univerzity o další obory, ale i na krocích vedoucích k vybudování kampusu. Za svou práci byl oceněn rektorem univerzity Čestným uznáním a v roce 2009 mu byl univerzitou udělen čestný titul ,,doctor honoris causa“. V současné době je členem Správní rady UJEP.

Vybudování výukového a realizačního pracoviště pro ateliér Design keramiky FUD UJEP v Dubí nepřehlédnutelně symbolizuje jeho kladný přístup ke vzdělání. O zřízení tohoto pracoviště se rozhodujícím způsobem zasadil a finančně zajistil kompletní rekonstrukcí budovy bývalé porcelánky a podstatnou část vnitřního a technologického vybavení. Ústecká univerzita tak získala pro své i zahraniční studenty potřebný prostor a vynikající podmínky pro výuku designu porcelánu a tvrdé kameniny. Bylo tak dosaženo cíle původního záměru sepjetí vysokoškolského pracoviště s výrobou. UJEP dostala objekt do užívání na 25 let podpisem smlouvy mezi Českým porcelánem, a. s. a vedením univerzity dne 20. 2. 2001. Propojení výuky s  výrobou se pozitivně projevilo i na uplatnění studentských návrhů ve výrobě, získání řady prestižních ocenění a uplatnění absolventů v oboru. Vedle ústecké univerzity podporuje odbornou výuku na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a bratislavské Vysoké škole výtvarných umění. Umožňuje realizace studentských prací nejen vysokým školám, ale i středním keramickým školám.

Aktivně se podílel na práci v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR, kde zastával funkci prezidenta. Byl předsedou Policejní nadace.

Významně se podílel na rozvoji města Dubí, ve kterém žil a pracoval. Svoji aktivitu směřoval do výstavby města a jeho kulturního rozvoje. Za celoživotní zásluhy o rozvoj města byl v roce 2007 Zastupitelstvem města Dubí oceněn titulem ,,Čestný občan města Dubí“.

 

doc. akad. soch. Pavel Jarkovský                                                          

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu