Design Cabinet CZ

28.06. 2022

Zemřel profesor Chundela, osobnost ergonomie designu

Historie a osobnosti

6. června 2022 zemřel ve věku nedožitých 92 let prof. ing. Lubor Chundela, významný český vědec věnující se ergonomii, která je nedílnou součástí teorie designu a architektury. Byl jedním z mála průkopníků tohoto nesnadno prosazujícího se oboru v českém prostředí. Podařilo se mu vytvořit příkladný studijní systém ergonomie na strojní fakultě ČVUT, který využíval výukovou laboratoř a systém učebnic teorie a praktických cvičení. Přispěl také k rozvoji oboru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde krátce vyučoval a později se pokusil podpořit akceptování ergonomie mezi habilitačními disciplínami.

Lubor Chundela se narodil 23. října 1930 v Praze. Maturoval na klasickém gymnáziu ve Štěpánské ulici (1950). Zahájil studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, po roce jako syn kulaka poslán k PTP, kde přes dva roky fáral v Karviné na dole ČSA. FS ČVUT pak absolvoval roku 1959. Od roku 1958 byl asistentem na Fakultě strojní ČVUT, katedře řízení a ekonomiky, kde zaváděl výuku ergonomie. Příznačné bylo, že studium tohoto oboru připravil pro budoucí průmyslové manažery, ale jeho pokus nabídnout jej také projektantům byl záhy zlikvidován. Po roce 1967 vybudoval při katedře unikátní ergonomickou laboratoř, která fungovala až do počátku 90. let.

V roce 1967 byl Chundela spoluzakladatelem Československé ergonomie (později v rámci Československé vědeckotechnické společnosti). V letech 1970–1975 byl vedoucím technického odboru ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. Roku 1974 získal po předložení práce z ergonomie titul CSc. (kandidát ekonomických věd). Habilitační práci předložil na téma „Koncepce a metodika výuky ergonomie“, docentem byl jmenován v roce 1982.

Od 1. dubna 1977 byl Lubor Chundela zástupcem vedoucího katedry a v letech 1986 až 1991 vedoucím katedry. V roce 1987 obhájil doktorskou práci na téma „Ergatičnost strojů a zařízení“ a byl jmenován doktorem technických věd. V roce 1989 byl jmenován profesorem pro obor ekonomika a řízení strojírenství. V roce 1990 se stal zakladatelem samostatné Československé ergonomické společnosti (po roce 1993 české) a jejím předsedou byl do roku 1995. Od roku 1994 pokračoval jako důchodce v práci na ústavu na částečný úvazek. Byl také předsedou oborové rady oboru Řízení a ekonomika podniku a dlouholetým předsedou či místopředsedou komisí pro SZZ a obhajoby doktorských prací. V létech 2015–2019 v rámci České ergonomické společnosti spolupracoval na osnovách kursu a certifikace „Profesní specializace ergonom“.

Lubor Chundela je autorem více než 50 skript, 90 článků, více než 50 výzkumných zpráv, a autorem či spoluautorem 4 publikací, především z oblasti ergonomie a bezpečnosti práce.

Chundelova práce neušla pozornosti odborné veřejnosti, a proto byl po zásluze vyznamenán Hasovou medailí FS ČVUT, stříbrnou Felbrovou medailí ČVUT, medailí ČVUT 1. stupně, pamětní medailí A. Bráfa. V roce 2017 získal mimořádné ocenění za celoživotní vědecký a pedagogický přínos oboru ergonomie udělené Českou ergonomickou společností.

Jiřina Hlavová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu