Design Cabinet CZ

05.06. 2024

Design-studies, obor, který komplexně pojímá teorii designu

Recenze

Studie (výzkum) designu (design studies) mohou představovat jakoukoliv badatelskou činnost zaměřenou na široký fenomén designu, ve 21. století jde pak zejména o akademickou disciplínu nebo studijní obor, který prostřednictvím teoretických i praktických metod sleduje kritické porozumění designérské praxi a jejím účinkům ve společnosti. Jde o nezbytně interdisciplinární obor, který se neobejde nejen bez užití společenských věd jako je sociologie, teorie komunikace nebo filosofie, tak zejména přírodních věd (antropologie, medicína, psychologie, ergonomie, ekologie) a věd technických (fyzika, chemie, stavitelství ad.).

 

Rozsah a charakter studií designu 

Designové studie zahrnují studium jak vnitřní praxe oboru designu, tak vnějších vlivů, které má designérská činnost na společnost, kulturu a životní prostředí. Susan Yelavich komentuje, že při studiu designu jsou důležité dvě široké perspektivy „jedna, která se zaměřuje dovnitř na povahu designu, a jednu, která se dívá ven na okolnosti, které jej utvářejí, a naopak okolnosti, za kterých se design mění, záměrně nebo ne“. [1] 

Tento dvojí aspekt se také odráží v komplementární orientaci dvou předních časopisů v oboru. Design Studies (založena v roce 1979) je „interdisciplinární žurnál výzkumu designu“ a je „zaměřený na rozvoj porozumění procesům navrhování“. Design Issues (založeno v roce 1984) „zkoumá historii designu, teorii a kritiku“ a „vyvolává zkoumání kulturních a intelektuálních problémů kolem designu“.

Studie designu vycházejí z mnoha paradigmat a využívají rozvíjející se soubor metodologií a teorií čerpajících z díla mnoha klíčových myslitelů samotného oboru. Obor je propojen s humanitními vědami, společenskými vědami a přírodními, resp. inženýrskými vědami. [2] Vědci vycházejí z předpokladu, že samotná designová praxe je pouze jedním aspektem mnohem širších okolností. Zkoumají i zpochybňují roli designu při utváření historických a současných osobních a kulturních hodnot, zejména v souvislosti k budoucímu vývoji.

Dosavadní široký rozsah studií designu je dokumentován ve dvou souborech: Design Studies: A Reader (2009) [3] který je kompilací výňatků z klasických spisů, jež položily základy oboru, a The Routledge Companion to Design Studies ( 2016) [4], který obsahuje novější spisy o široké škále témat, jako je rodová problematika a sexualita, konzumerismus a odpovědnost, globalizace a postkolonialismus.

 

Historie oboru

Počátky a ranný vývoj. Původ studií designu spočívá v rychlém rozšíření problémů a témat kolem designu od 60. let 20. století, včetně jeho role jako akademické disciplíny, jeho vztahů s technologickými a společenskými změnami a jeho kulturních a environmentálních dopadů. [5] Jako obor studií se konkrétněji rozvinul ve vývoji interakce mezi historií designu a výzkumem designu. Debaty o úloze historie designu a povaze výzkumu designu ze 70. a 80. let byly shromážděny v roce 1992, kdy Victor Margolin v časopise Design Studies navrhoval začlenění historie designu do výzkumu designu v kombinovaném přístupu. Margolin zaznamenal „dynamické překračování intelektuálních hranic“, když zvažoval dobový vývoj v obou oblastech, a definoval designové studie jako „oblast zkoumání, která se zabývá otázkami, jak vyrábíme a používáme produkty v našem každodenním životě, a jak jsme to dělali. v minulosti“. [6]

Margolinův argument vyvolal protiargumenty a další návrhy o tom, co tvoří historii designu a jak charakterizovat studium designu jako něco víc než jen profesionální praxi. V odpovědi na Margolinovy teze Adrian Forty napsal v Journal of Design History (1993), že historie designu soustavně hrála zásadní roli při zkoumání otázek týkajících se kvality v designu a již dříve zahrnovala nové směry myšlení, například z kulturních studií a antropologie. [7] Pokračující diskuse vedla k vydání zvláštního vydání časopisu Design Issues (1995), které zaměřilo pozornost na „některé z kontroverzí a problémů, které obklopují zdánlivě jednoduchý úkol popisovat historii designu“. [8]

Posun od historie designu ke studiím designu se nadále vyvíjel, protože překrývající se výzkumné metody a přístupy ke studiu designu začaly vést k širším interpretacím významu, autority a moci. Zjistilo se, že historie designu je pouze „jednou složkou toho, co se děje při studiu designu, a tvrdit, že vše, co se nyní děje, by patřilo pod zastřešující termín „historie designu“, není udržitelné“. [9]

 

Průkopníci oboru

Reyner Banham (1922-1988). Banham's Theory and Design in the First Machine Age a dále Banhamovy žurnalistické články napsané pro New Society byly shromážděny a komentovány britskou spisovatelkou a historičkou designu Penny Sparkeovou, coby text reprezentující zásadní „změnu spočívající v tom, jak byla vnímána materiální kultura, komodity i formální architektura.

Gui Bonsiepe (narozen 1934). Bonsiepe je německý designér a profesor na různých univerzitách včetně FH Köln; Carnegie Mellon; EUA, Chile; LBDI/FIESC, Brazílie; Akademie Jana van Eycka, Nizozemsko. [3] Jeho nejvlivnějším dílem je Design and Democracy.

Richard Buchanan. Americký profesor designu, managementu a informačních systémů a redaktor časopisu Design Issues. Je dobře známý díky „rozšiřování aplikace designu do nových oblastí teorie a praxe, psaní a výuky, stejně jako procvičování konceptů a metod interakčního designu“. [11] Jako spolueditor knihy Discovering Design: Explorations in Design Studies s Victorem Margolinem spojil oblasti psychologie, sociologie, politické teorie, technologických studií, rétoriky a filozofie. [12]

Nigel Cross (narozen 1942). Cross je britský akademik, výzkumník designu a pedagog, který se zaměřuje na intelektuální prostor designu v akademické sféře. Je emeritním profesorem designérských studií na katedře designu a inovací Fakulty technologické na Open University ve Velké Británii a emeritním šéfredaktorem Design Studies, mezinárodního časopisu pro výzkum designu. Ve svém článku v časopise z roku 1982 „Designerly Ways of Knowing“ v Design Studies, Cross argumentoval, že design má svou vlastní intelektuální a praktickou kulturu jako základ pro vzdělávání, což kontrastuje s kulturami vědy, umění a humanitních věd. [13]

Clive Dilnot. Původně vystudovaný výtvarník, začal později studovat sociální filozofii a sociologii kultury u polského sociologa Zygmunta Baumana. Dilnot pracoval na historii, teorii a kritice výtvarného umění v jejich nejširších pojmech. Jeho výuka a psaní se zaměřily na historii designu, fotografii, kritiku a teorii. Dilnot studoval etiku ve vztahu k designu a roli schopností designu při vytváření humánního světa ve své knize Ethics? Design? [14] (2005).

Adrian Forty (narozen 1948). Forty byl čtyřicet let profesorem dějin architektury na The Bartlett, Fakultě stavebního prostředí University College London. Domníval, že snaha definovat nový obor, obor designových studií, byla zbytečná, protože obor historie designu nevyčerpal všechny své možnosti. [15] Jeho kniha Objects of Desire zkoumá, jak spotřební zboží souvisí s většími problémy společenských procesů. [16]

Tony Fry. Fry je britský teoretik a filozof designu, který píše o vztahu mezi designem, neudržitelností a politikou. Fry učil design a kulturní teorii v Británii, Spojených státech, Hong Kongu a Austrálii. Je zřejmě nejvíce známý díky svému psaní defuturingu – úmyslném ničení budoucnosti[17]

John Heskett (1937-2014). Koncem sedmdesátých let se Heskett stal prominentním členem skupiny akademiků sídlících na několika britských uměleckých školách (tehdy součástí polytechniky), kteří pomáhali rozvíjet disciplínu historie a teorie designu, jež se později stala součástí širšího záběru designových studií. Heskett přinesl do projektu své hluboké znalosti z ekonomie, politiky a historie a spolupracoval s vědci z jiných oborů, aby odkryl význam a funkci tohoto stále důležitějšího konceptu, „designu“, jak v historii, tak v současnosti. [18]

Victor Margolin (1941-2019). Victor Margolin, považovaný za jednoho ze zakladatelů designových studií, byl emeritním profesorem historie designu na University of Illinois v Chicagu. Byl spolueditorem akademického časopisu o designu Design Issues a autorem, editorem nebo spolueditorem řady knih včetně Design DiscourseDiscovering DesignThe Idea of ​​DesignThe Designed World a The Politics of Art[19]

Viktor Papanek (1923-1998). Průmyslový designér Papanek prohlásil, že průmyslový design má smrtící účinky tím, že vytváří nové druhy trvalého odpadu a vybírá materiály a procesy, které znečišťují ovzduší. [20] Jeho psaní a učení jsou velmi přínosné pro nové vnímání designu fungujícího pro člověka a jeho životní prostředí.

Elizabeth Sandersová. Sandersová jako praktička představila mnoho metod, které se dnes používají k tvorbě designu zaměřeného na člověka. Praktikovala participativní designový výzkum ve všech designových disciplínách i mezi nimi navzájem. Její současný výzkum se zaměřuje na procesy kodesignu pro inovace, intervence a mezioborovou spolupráci. [21]

 

 

Pokračování článku v příloze.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu